1. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim. Predmetom kúpnej zmluvy je kúpa a predaj služieb, online produktov a tovaru v elektronickom obchode na internetovej stránke www.luccas.sk

Predávajúci:
Luccas, s. r. o.
Mateja Bela 5277/2
974 11 Banská Bystrica
Slovenská republika

IČO: 54386535
DIČ: 2121651246

Bankové spojenie: Fio Banka, č. ú.: SK38 8330 0000 0027 0211 7448
Predávajúci je zapísaný v Obchodnom registri číslo 42987/S Okresného úradu v Banskej Bystrici.

2. Objednávka tovaru a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí požadovaných pri vypĺňaní objednávky. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy sa nevyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim, zmluva vzniká samotným dodaním online produktu alebo tovaru. Kupujúci uskutočnením objednávky akceptuje obchodné podmienky pre dodanie tovaru vyhlásené predávajúcim. Vzťahy kupujúceho a predávajúceho sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné, pokiaľ nie je v zmluve ustanovené inak.

3. Cena online produktov a tovaru

Ceny za on-line produkty a tovar uvedené v internetom obchode predávajúceho sú aktuálne a platné v dobe objednania tovaru. Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v okamžiku objednania. Všetky ceny sú vrátane DPH. Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až po pripísaní celej kúpnej ceny za samostatnú časť dodávky na bežný účet predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny. Faktúra, vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je súčasne daňovým dokladom a je odoslaná kupujúcemu elektronicky. Na vyžiadanie kupujúceho je možné faktúru zaslať aj poštou. Prevzatie tovaru kupujúcim je možné až po jeho úplnom zaplatení, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

4. Dodacia lehota a dodacie podmienky

Dodacia lehota pri online produktoch je okamžite po prijatí platby predávajúcim. Zákazník dostane e-mailom prístupy k online produktu. V prípade tovarov nedodávaných elektronicky, dodacia lehota začína plynúť odo dňa doručenia záväznej objednávky za podmienky doručenia všetkých podkladov, ktoré sú nutné pre rýchle vybavenie dodávky. V prípade, že tovar je na sklade, zaväzuje sa predávajúci tovar dodať tovar kupujúcemu najneskôr do 6 pracovných dní, v prípade ak požadovaný tovar nie je skladom, maximálne do 14 dní. Pri platbe bankovým prevodom vopred na účet začína plynúť dodacia lehota dňom pripísania platby na náš účet predávajúceho. Dodacia lehota môže byť predĺžená primerane k okolnostiam, ak oneskorenie je spôsobené okolnosťami nezavinenými predávajúcim. Predávajúci oznámi kupujúcemu predpokladaný termín dodania alebo ponúkne iný porovnateľný výrobok. V tomto prípade si však vyžiada odsúhlasenie kupujúceho.

Tovar je doručovaný kupujúcemu poštou alebo vybranou kuriérskou spoločnosťou.

5. Doprava a platba

Výška poštovného a balného je určená pri každej objednávke zvlášť.
Online platby pre nás zabezpečuje platobná brána Comgate. Poskytovateľ služby, spoločnosť Comgate a.s. je licencovaná Platobná inštitúcia pôsobiaca pod dohľadom Českej národnej banky. Platby prebiehajúce cez platobnú bránu sú plne zabezpečené a všetky informácie sú šifrované. Ďalšie informácie a kontakty na www.comgate.sk

5.1 Platby kartou

Platba kartou je najpoužívanejšia platobná metóda. Platobná brána Comgate podporuje karty Visa, Visa Electron, Mastercard a Maestro
Ďalšie informácie o platbe kartou nájdete na odkaze www.comgate.sk

5.2 Bankové prevody

Bankovým prevodom sa myslí prevod peňazí medzi dvoma bankami bez použitia platobnej karty. Na platobnej bráne Comgate túto metódu dlhodobo využíva približne 20 % zákazníkov, ktorí ju preferujú z rôznych dôvodov: nemajú pri sebe platobnú kartu, nechcú zadávať údaje, dosiahli na nej denný limit alebo im jednoducho pripadá praktickejšie a rýchlejšie prihlásiť sa do internetového či mobilného bankovníctva a platbu potvrdiť v ňom.

Práve prihlásenie do online bankovníctva alebo aplikácie zároveň garantuje bezpečnosť tejto platobnej metódy - potvrdenie platby môže prebehnúť len v nich. Pri spracovaní transakcie je bezpečnosť zaručená tým, že spojenie medzi bankami je šifrované.

Bankové prevody bez použitia platobných kariet VISA či Mastercard sú bežnou praxou, v niektorých krajinách dokonca dominujú. V posledných rokoch je táto metóda na vzostupe napr. v blízkom Poľsku, Belgicku alebo Holandsku.

Ponukou platobnej metódy bankových prevodov v obchode uspokojíte dopyt nemalej časti zákazníkov, ale tiež ušetríte. Náklady na vykonanie bankového prevodu sú nižšie ako napríklad pri platbe kartou, preto je nižší aj transakčný poplatok.

Platobná brána Comgate ponúka niekoľko  typov bankových prevodov, ktoré sa líšia spôsobom zadania, rýchlosti potvrdenia aj vykonania. Detailný popis ich priebehu nájdete na tomto odkaze www.comgate.sk

Kontaktné údaje na spoločnosť Comgate, a.s. pre prípadné reklamácie alebo otázky k platbám:
Comgate, a.s.Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec KrálovéE-mail: platby-podpora@comgate.czTel: +420 228 224 267

6. Záručné podmienky

Na tovar zakúpený prostredníctvom internetového obchodu www.luccas.sk platí zákonná záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť uzatvorením spotrebiteľskej zmluvy tzn. okamihom, kedy kupujúci tovar zaplatí a prevezme od predávajúceho.

Pri väčšine on-line produktov predávajúci nad rámec zákona garantuje kupujúcemu vrátenie vynaložených peňažných prostriedkov bez udania dôvodu. Viac informácií o garancii vrátenia peňazí je uvedených osobitne pri každom produkte.

V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má kupujúci ako súkromná osoba právo odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru, pokiaľ bol tovar objednaný prostriedkami komunikácie na diaľku (internet, e-mail, telefón, fax). Kupujúci je povinný oznámiť vrátenie tovaru predávajúcemu vopred s uvedením čísla faktúry na ktoré bol tovar zakúpený. V prípade vrátenia tovaru dodaného formou zásielky, sú odpovedajúce finančné prostriedky vrátené výhradne bezhotovostným prevodom na účet v lehote 15 dní, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

Súhlas s tu záručnými podmienkami potvrdzuje kupujúci prevzatím tovaru.

7. Reklamácie

Na reklamáciu tovaru sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.

V prípade reklamácie môže kupujúci kontaktovať predávajúceho e-mailom na adresu lukas.piperek@luccas.sk.

8. Bezpečnosť a ochrana osobných údajov

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a budú použité výhradne k uskutočneniu plnenia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú inak zverejnené a poskytnuté tretej strane s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou, či platobným stykom, ktoré sa týkajú objednaného tovaru.

9. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v uvedenom znení na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky v prípade, že nie je medzi účastníkmi iná písomná dohoda. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platných v deň odoslania objednávky, platnú výšku ceny objednaného tovaru uvedenú v cenníku na internetovej stránke, ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zákonných úprav zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného a Občianskeho zákonníka.

Predávajúci a kupujúci súhlasia, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Tieto obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňa 17.3.2022.